Algemene Voorwaarden → Davota

Wie is Davota?

Wij van Davota zijn geen standaard juridische en belastingadviseurs. We vertrekken vanuit een missie. Een missie om samen met jou jouw ondernemersdroom te verwezenlijken.

Terwijl wij ons bezighouden met de ‘saaie’ dingen, kun jij je focus leggen op wat echt telt; het optimaal inzetten van jouw talenten.

ARTIKEL 1 – Definities
 1. Davota: de Coöperatieve Davota U.A. als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69797609, statutair gevestigd aan de Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Davota een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Schriftelijk: waar het begrip ‘schriftelijk’ wordt gebruikt, kan ook e-mail worden gelezen.
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen Davota en haar Opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Davota zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Davota van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door Opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 5. Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij Davota werkzaam is, een ieder die door Davota wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Davota aansprakelijk is of kan zijn.
ARTIKEL 3 – Aanbiedingen en offertes
 1. Onze prijzen worden altijd op voorhand op een zo compleet en overzichtelijk mogelijke manier gecommuniceerd. De opdrachtgever weet, zonder uitzondering, altijd vooraf exact hoeveel hij zal betalen.
 2. Davota werkt met prijstabellen op onze website waardoor de prijs op voorhand duidelijk en transparant is. Directe aankoop via de website is niet mogelijk, opdrachtgevers kunnen wel middels een contactformulier kenbaar maken een dienst te willen afnemen. Na ontvangst van deze aanvraag nemen wij contact op inzake een vrijblijvend intakegesprek. Vervolgens ontvangt de opdrachtgever van ons een concreet aanbod (prijsopgave/offerte) per e-mail. Een aanbod altijd één maand geldig.
 3. Een aanbod (prijsopgave/offerte) is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Davota is verstrekt. De opdrachtgever zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
 4. Een aanbod (prijsopgave/offerte) wordt als aanvaard beschouwd na een expliciete of impliciete aanvaarding door de opdrachtgever.

Een expliciete aanvaarding betekent dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft in niet mis te verstane woorden dat hij akkoord is met het aanbod.

Bij een impliciete aanvaarding verricht de opdrachtgever een bepaalde handeling waaruit kan worden afgeleid dat hij akkoord is met het aanbod (bijvoorbeeld het doorsturen van documenten die Davota nodig heeft om aan een overeenkomst te beginnen, of het betalen van een voorschot).

 1. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Davota daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 2. Aanbiedingen (prijsopgaves/offertes) gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Davota kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Zodra een aanbod is aanvaard wordt aangevangen met de werkzaamheden. Na aanvaarding kan de opdrachtgever dus niet meer kosteloos opzeggen.
ARTIKEL 4 – De overeenkomst
 1. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door Davota. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Davota vrij om te bepalen welke van haar personeelsleden bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
 3. De overeenkomst houdt voor Davota een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Davota zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam (fiscaal) jurist verwacht mag worden.
 4. Davota zal eventuele deadlines die met de werkzaamheden gepaard gaan altijd duidelijk met de opdrachtgever kortsluiten. Davota streeft er uiteraard naar 100% van deadlines te halen, echter kan dit helaas niet worden gegarandeerd. Deadlines dienen dan ook te worden beschouwd als streefdata, overschrijding van een deadline maakt Davota derhalve niet schadeplichtig.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Davota aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Davota worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, heeft Davota het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de door Davota te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
 7. In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal Davota hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Davota pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.
 8. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Davota.
 9. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.
 10. Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, opzegging of ontbinding.
 11. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van opdrachtgever jegens Davota onverlet.
ARTIKEL 5 – Het dossier
 1. Het dossier betreft alle schriftelijke bescheiden en digitale bestanden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier kosteloos in te zien.
 3. Afgifte van (een gedeelte van) een dossier kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de overeenkomst en geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever of diens gemachtigde in persoon of per aangetekende post. De opdrachtgever of diens gemachtigde is voor afgifte een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 0,03 per pagina alsmede de kosten voor het aangetekend verzenden.
 4. Gegevens van de opdrachtgever worden in de administratie van Davota opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Ze worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen en ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen.
 5. Davota zal het dossier gedurende tenminste 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst c.q. sluiting van het dossier (digitaal) bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn is Davota gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 6. Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de bewaartermijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
ARTIKEL 6 – Het tarief
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever de prijs (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele verschotten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.
 2. De verschotten bedragen tevens de te specificeren kosten die Davota moet maken ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waaronder, maar niet uitsluitend, kosten ter zake griffierecht(en), taxaties, gerechtsdeurwaarders, vertalingen, derden, alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor aangetekende verzendingen en uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 3. Er worden geen algemene kantoorkosten in rekening gebracht.
 4. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 5. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt Davota zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
 6. Davota is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op de vergoeding te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Davota en de opdrachtgever worden vastgesteld.
ARTIKEL 7 – Factuur en betaling
 1. Het tarief wordt (maandelijks) vooraf in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 1. Verschotten worden door Davota aan opdrachtgever via een factuur in rekening gebracht, op het moment dat Davota deze kosten heeft moeten maken of wanneer deze bij Davota zijn gedeclareerd. Davota zal de verschotten die een bedrag van € 50,00 te boven gaan niet voldoen, maar betaling van deze verschotten afhankelijk stellen van de betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hier door Davota voortijdig op gewezen. De gevolgen van te late betaling van de verschotten komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.
 3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
 4. Davota is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.
 5. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 6. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘Cooperatieve Davota UA’ onder vermelding van het factuurnummer en klantnummer.
ARTIKEL 8 – Opschorting en ontbinding
 1. Davota is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Davota is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van zo een aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van zo een aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Davota is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst Davota ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Davota vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Davota op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Davota de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
ARTIKEL 9 – Verzuim
 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van 1,5 procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.
 2. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 3. Als de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen richting Davota na te komen, komen alle redelijke kosten die nodig zijn om de verplichtingen te laten nakomen, te weten in ieder geval, maar niet uitsluitend, kosten voor de door Davota zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 500,-.
ARTIKEL 10 – Inschakeling van derden
 1. Davota mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. De keuze van de door Davota in te schakelen derden zal gemaakt worden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Davota is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Davota.
 2. Als deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat Davota ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid
 1. Davota is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Davota is niet aansprakelijk voor uit schade voor de opdrachtgever die voortvloeit uit opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, als de opschorting het gevolg is van het verzuim van de opdrachtgever om tot tijdige betaling van het tarief van Davota over te gaan.
 3. Davota is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Davota is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Davota voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Davota aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Davota voor die schade.
 7. De uitvoering van de verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Davota en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Davota ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Davota in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
ARTIKEL 12 – Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Davota geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Davota niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Davota, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.
 2. Davota heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Davota zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Davota op het moment van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Davota gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte aparte te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.
ARTIKEL 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Davota niet toegestaan door of namens Davota geproduceerde adviezen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Davota om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en onverminderd alle overige rechten van Davota.

ARTIKEL 14 – Geheimhouding/Persoonsgegevens
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als Davota op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Davota zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Davota niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 3. Davota zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
ARTIKEL 15 – Overige bepalingen
 1. Samen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Davota en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 2. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaalde in het vorige lid van toepassing.
 4. Als Davota niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Davota in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Davota is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 6. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via onze website en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.
ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Davota is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft Davota het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.